Nazwa kursu: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Adresat: Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele

Cel:  Nabycie/udoskonalenie umiejętność planowania i organizowania nadzoru pedagogicznego, udoskonalenie umiejętność diagnozowania poszczególnych obszarów działalności szkoły/placówki, wyciągania wniosków i wprowadzania działań naprawczych.

Zakres treści: Cele, funkcje i formy nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Określenie zadań dyrektora w nadzorze pedagogicznym. Planowanie nadzoru pedagogicznego. Działalność diagnostyczno-oceniająca w trybie realizacji nadzoru pedagogicznego: istota diagnozy i jej organizacja, plan i projekt ewaluacji, plan i projekt hospitacji. Organizowanie nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce. Motywowanie w nadzorze pedagogicznym. Kontrolowanie w nadzorze pedagogicznym.

Liczba godzin: 8