Zapraszamy na rady pedagogiczne

Najnowsze propozycje - w tym zgodne z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017

 

 1. Badanie potrzeb rozwojowych szkoły
 2. Budowanie relacji miedzy nauczycielem a rodzicem/opiekunem dziecka - praca z rodzicem roszczeniowym.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych - jak jej uczyć dzieci.
 4. Dziecięce zabawy i eksperymenty badawcze ( dla klas I-III).
 5. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 6. Indywidualizacja procesu nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa. NOWOŚĆ
 7. Inteligencja wieloraka u dziecka - czym jest i jak ją rowijać.
 8. Kompetencje coachingowe nauczycieli - jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. NOWOŚĆ
 9. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole i placówce oświatowej. NOWOŚĆ
 10. Neurodydaktyka - nowe podejście do dydaktyki szkolnej. NOWOŚĆ
 11. Prezi - prezentacja multimedialna inaczej.
 12. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach - jak działać, aby przeciwdziałać.
 13. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 14. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. NOWOŚĆ
 15. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole masowej - indywidualizacja nauczania.
 16. Samookaleczenia i zachowania samobojcze - wołanie o pomoc czy młodzieżowa moda. NOWOŚĆ
 17. Wspomaganie rozwoju uczniów w szkole/placówce z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji. NOWOŚĆ
 18. Wykorzystanie metody projektu i Quastingu w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko).

 

Nowoczesna i przyjazna szkoła

 

 1. Badanie potrzeb rozwojowych szkoły.
 2. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela?
 3. Cyberbaiting - nauczyciel gnębiony przez ucznia w sieci internetowej
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 5. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie).
 6. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela ?
 7. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka?
 8. Mobbing w szkole i placówce oświatowej.
 9. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela.
 10. Niechęć do nauki szkolnej – i co wtedy?
 11. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia.
 12. Okres adaptacji ucznia do nowej rzeczywistości szkolnej - zagrożenia dla ucznia , wyzwanie dla nauczyciela.
 13. Poczucie własnej wartości – klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela.
 14. Prezentacja multimedialna – jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem?
 15. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 16. Psychopedagogiczne uwarunkowania zdolności ucznia.
 17. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej.
 18. Ścieżki edukacyjne w szkole - jak planować i wprowadzać.
 19. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej.
 20. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych.
 21. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Leksykon pojęć.
 22. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem.
 23. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 

Doskonalenie kompetencji w zakresie kształcenia

 

 1. Atrakcyjne metody nauczania ortografii w klasach I-III. NOWOŚĆ
 2. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom.
 3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i mozliwości ucznia z SPE (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 4. Dziecko przewlekle chore - psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu.
 5. Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu.
 6. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przeszkolu.
 7. Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu.
 8. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu.
 9. Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu.
 10. Dziecko z mutyzmem – lękowe czy opozycyjne?! 
 11. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu.
 12. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu.
 13. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu.
 14. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu.
 15. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu.
 16. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 17. Dziecięce eksperymenty badawcze.
 18. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD w szkole i przedszkolu.
 19. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa. NOWOŚĆ!
 20. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować?
 21. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.
 22. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)
 23. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 24. Nauczanie metodą projektu.
 25. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 26. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej i gimnazjum.
 27. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne – Jak motywować uczniów do nauki?
 28. Praca domowa – zadanie dla ucznia i nauczyciela.
 29. Praca z uczniem z dysleksją rozwojową.
 30. Projekt edukacyjny w gimnazjum – planowanie i realizacja.
 31. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu.
 32. Uczeń zdolny – jak z nim pracować?
 33. Wykorzystanie metody projektu i Questingu w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Wspomaganie nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej

 

 1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów.
 2. Prezi - prezentacja multimedialna inaczej.
 3. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia.
 4. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetyczny – czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się.
 5. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych.

 

Doskonalenie kompetencji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki

 

 1. Absencja szkolna – skutek i przyczyna - rozwiązania problemu.
 2. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie.
 3. Bajkoterapia sposobem na problemy dzieci,
 4. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń –nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów.
 6. Dziecko zaniedbane i krzywdzone – diagnoza, praca z dzieckiem.
 7. Jak zorganizować świetlicę szkolną zgodnie z przepisami prawa.
 8. Kompetencje psychospołeczne współczesnego nauczyciela.
 9. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole.
 10. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania.
 11. Mediacje rówieśnicze – ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy.
 12. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia.
 13. Opis i analiza przypadku wychowawczego.
 14. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
 15. Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia - dla nauczycieli, wychowawców i pracowników obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.
 16. Podnoszenie umiejętności wychowawcy – jak z klasy stworzyć dobrą grupę?
 17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – jak jej udzielać i jak z niej korzystać ?
 18. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie).
 19. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z niedostosowania społecznego.
 20. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z zagrozenia niedostosowaniem społecznym.
 21. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z niepełnosprawności.
 22. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające ze szczególnych uzdolnień.
 23. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się.
 24. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z zaburzeń komumikacji językowej.
 25. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z choroby przewlekłej.
 26. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z sytuacji kryzysowej i traumatycznej.
 27. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z niepowodzeń edukacyjnych.
 28. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z zaniedbań środowiskowych.
 29. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, wynikające z trudności adaptacyjnych.
 30. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
 31. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży.
 32. Przemoc i agresja w mojej szkole – projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych.
 33. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.
 34. Rozwijanie samorządności szkolnej i postaw obywatelskich uczniów.
 35. Rozwój psychoseksualny dzieci w przedszkolu.
 36. Rozwój psychoseksualny dzieci  i młodziezy w szkole podstawowej.
 37. Rozwój psychoseksualny dzieci w gimnazjum.
 38. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 39. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 40. Stalking – jak poradzić sobie z sms - owym dręczycielem w szkole?
 41. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży.
 42. Trening Zastępowania Agresji ART – jako metoda profilaktyki szkolnej.
 43. Zachowania nieakceptowane – problem ucznia i nauczyciela.
 44. Wykorzystywanie seksualne dzieci - diagnoza i skuteczna interwencja.
 45. Zachowania ryzykowne wśród uczniów.
 46. Zaburzenia jedzenia – anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć?

 

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania

 

 1. Awans zawodowy nauczyciela – dokumentowanie i rady praktyczne.
 2. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania.
 3. Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły.
 5. Ewaluacja wewnętrzna w szkole,
 6. Etyka oceniania.
 7. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych.
 8. Higiena i emisja głosu nauczyciela.
 9. Hospitacja – procedura mierzenia jakości pracy nauczyciela.
 10. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców?
 12. Jak prawidłowo prowadzić teczki akt osobowych?
 13. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację ?
 14. Kontrola zarządcza w szkole – rady praktyczne.
 15. Motywowanie uczniów do efektywnej pracy.
 16. Motywująca funkcja oceniania.
 17. Ocenianie kształtujące – podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia.
 18. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa.
 19. Planowania pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.
 20. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela .
 21. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicami.
 22. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych.
 23. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej.
 24. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia.
 25. Rozmowa z rodzicami – co zrobić, aby była satysfakcjonująca?
 26. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji.
 27. Stres – jak sobie z nim radzić i jak wykorzystać ?
 28. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem.
 29. WDN potrzebą efektywnego funkcjonowania szkoły.
 30. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki – wywiadówka profilaktyczna.
 31. Wypalenie zawodowe – wiem i zapobiegam.
 32. Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej.
 33. Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.
 34. Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich.
 35. Zebrania z rodzicami – planowanie, organizowanie, prowadzenie.