Najnowsze propozycje - w tym zgodne z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach - jak działać, aby przeciwdziałać.
 3. Budowanie relacji miedzy nauczycielem a rodzicem/opiekunem dziecka - praca z rodzicem roszczeniowym.
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole masowej - indywidualizacja nauczania
 5. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 6. Prezi - prezentacja multimedialna inaczej.
 7. Dziecięce zabawy i eksperymenty badawcze ( dla klas I-III)
 8. Wykorzystanie metody projektu i Quastingu w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko).
 9. Badanie potrzeb rozwojowych szkoły

Nowoczesna i przyjazna szkoła:

 1. Badanie potrzeb rozwojowych szkoły.
 2. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela?
 3. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie).
 4. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela ?
 5. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka?
 6. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 7. Mobbing w szkole i placówce oświatowej.
 8. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela.
 9. Niechęć do nauki szkolnej – i co wtedy?
 10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia.
 11. Poczucie własnej wartości – klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela.
 12. Prezentacja multimedialna – jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem?
 13. Prezi - prezentacja multimedialna inaczej.
 14. Ścieżki edukacyjne w szkole - jak planować i wprowadzać.
 15. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej
 16. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej.
 17. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych.
 18. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Jakie obowiązki leżą po stronie szkoły?
 19. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem.
 20. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 21. Zespoły organizujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną w edukacji przedszkolnej.

Doskonalenie kompetencji w zakresie kształcenia:

 1. Atrakcyjne metody nauczania ortografii w klasach I-III.
 2. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom.
 3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z uogólnionymi trudnościami lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 4. Dziecko z mutyzmem – lękowe czy opozycyjne?! 
 5. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 6. Dziecięce eksperymenty badawcze.
 7. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD.
 8. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa
 9. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować?
 10. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.
 11. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)
 12. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 13. Nauczanie metodą projektu.
 14. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 15. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej i gimnazjum.
 16. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne – Jak motywować uczniów do nauki?
 17. Praca domowa – zadanie dla ucznia i nauczyciela.
 18. Praca z uczniem z dysleksją.
 19. Projekt edukacyjny w gimnazjum – planowanie i realizacja.
 20. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu.
 21. Uczeń zdolny – jak z nim pracować?
 22. Wykorzystanie metody projektu i Questingu w edukacji wczesnoszkolnej.

Wspomaganie nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów.

 1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów.
 2. Prezi - prezentacja multimedialna inaczej.
 3. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia.
 4. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetyczny – czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się.
 5. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych.

Doskonalenie kompetencji w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki:

 1. Absencja szkolna – skutek i przyczyna - rozwiązania problemu.
 2. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie.
 3. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń –nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 4. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów.
 5. Dziecko zaniedbane i krzywdzone – diagnoza, praca z dzieckiem.
 6. Jak zorganizować świetlicę szkolną zgodnie z przepisami prawa.
 7. Kompetencje psychospołeczne współczesnego nauczyciela.
 8. Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu.
 9. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole.
 10. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania.
 11. Mediacje rówieśnicze – ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy.
 12. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia.
 13. Opis i analiza przypadku wychowawczego.
 14. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
 15. Podnoszenie umiejętności wychowawcy – jak z klasy stworzyć dobrą grupę?
 16. Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia.
 17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – jak jej udzielać i jak z niej korzystać ?
 18. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie).
 19. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
 20. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży.
 21. Przemoc i agresja w mojej szkole – projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych.
 22. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.
 23. Rozwijanie samorządności szkolnej i postaw obywatelskich uczniów.
 24. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 25. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 26. Stalking – jak poradzić sobie z sms - owym dręczycielem w szkole?
 27. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży.
 28. Trening Zastępowania Agresji ART – jako metoda profilaktyki szkolnej.
 29. Zachowania nieakceptowane – problem ucznia i nauczyciela.
 30. Zachowania ryzykowne wśród uczniów.
 31. Zaburzenia jedzenia – anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć?

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania:

 1. Awans zawodowy nauczyciela – dokumentowanie i rady praktyczne.
 2. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania.
 3. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły.
 4. Ewaluacja wewnętrzna w szkole,
 5. Etyka oceniania.
 6. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych.
 7. Higiena i emisja głosu nauczyciela.
 8. Hospitacja – procedura mierzenia jakości pracy nauczyciela.
 9. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców?
 11. Jak prawidłowo prowadzić teczki akt osobowych?
 12. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację ?
 13. Kontrola zarządcza w szkole – rady praktyczne.
 14. Motywowanie uczniów do efektywnej pracy.
 15. Motywująca funkcja oceniania.
 16. Ocenianie kształtujące – podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia.
 17. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa.
 18. Planowania pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.
 19. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela .
 20. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicam.
 21. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych.
 22. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej.
 23. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia.
 24. Rozmowa z rodzicami – co zrobić, aby była satysfakcjonująca?
 25. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji.
 26. Stres – jak sobie z nim radzić i jak wykorzystać ?
 27. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem.
 28. WDN potrzebą efektywnego funkcjonowania szkoły.
 29. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki – wywiadówka profilaktyczna.
 30. Wypalenie zawodowe – wiem i zapobiegam.
 31. Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej.
 32. Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.
 33. Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich.
 34. Zebrania z rodzicami – planowanie, organizowanie, prowadzenie.